कास्की जिल्लामा कायम हुने महानगरपालिका एवम् गाउँ पालिकाको विवरण
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका मादी गाउँ पालिका
सि.नं. साविकका न पा वडा गाविस साविक वडा नं. प्रस्तावित वडा अब कायम हुने वडा सि.नं. साविकका न पा वडा गाविस साविक वडा नं. प्रस्तावित वडा अब कायम हुने वडा
पोखरा उप महानगरपालिका पार्चे सबै
पोखरा उप महानगरपालिका नामार्जुङ सबै
पोखरा उप महानगरपालिका थुमाकोडाँडा १-५
पोखरा उप महानगरपालिका थुमाकोडाँडा ६-९
पोखरा उप महानगरपालिका कालिका ६-९
पोखरा उप महानगरपालिका सिल्दुजुरे १-५
पोखरा उप महानगरपालिका सिल्दुजुरे ६-९
पोखरा उप महानगरपालिका मिजुरेडाँडा १-४
पोखरा उप महानगरपालिका मिजुरेडाँडा ५-९
१० पोखरा उप महानगरपालिका १० १० १० १० भाचोक सबै १०
११ पोखरा उप महानगरपालिका ११ ११ ११ सैमराङ सबै ११
१२ पोखरा उप महानगरपालिका – काहुँ २१ १२ माझठाना २ ३ १२
१३ पोखरा उप महानगरपालिका १२ १२ १२ १३ हंसपुर ५ ८
१४ पोखरा उप महानगरपालिका १३ १३ १३
१५ पोखरा उप महानगरपालिका – आर्बा २२ २२ रुपा गाउँ पालिका
१६ पोखरा उप महानगरपालिका १४ १४ र १८ १४ सि.नं. साविकका न पा वडा गाविस साविक वडा नं. प्रस्तावित वडा अब कायम हुने वडा
१७ पोखरा उप महानगरपालिका १८
१८ पोखरा उप महानगरपालिका १५ १५ १५ थुम्की १-५
१९ पोखरा उप महानगरपालिका १६ १६ र २८ १६ थुम्की ६-९
२० अर्मला २८ सिद्ध १,२,८,९
२१ पोखरा उप महानगरपालिका १७ १७ १७ सिद्ध ३-७
२२ पोखरा उप महानगरपालिका – सराङकोट २६ २६ १८ देउराली सबै
२३ पोखरा उप महानगरपालिका १९ १९ १९ रुपाकोट सबै
२४ पुरन्चौर सबै सबै हंसपुर १-४, ६, ७, ९
२५ पोखरा उपमहानगरपालिका – २० २० २०
२६ मौजा सबै सबै अन्नपुर्ण गाउँ पालिका
२७ पोखरा उप महानगरपालिका २३ २३ र २४ २१ सि.नं. साविकका न पा वडा गाविस साविक वडा नं. प्रस्तावित वडा अब कायम हुने वडा
२८ पोखरा उप महानगरपालिका २४ ढिकुरपोखरी १-३
२९ पोखरा उप महानगरपालिका २५ २५ २२ ढिकुरपोखरी ४, ९
३० चापाकोट सबै सबै २३ ढिकुरपोखरी ५,६,७,८
३१ भदौरे तामागी ३-९ ३-९ भदौरे तामागी १-२
३२ कास्कीकोट सबै सबै २४ सल्यान १-४,६,७,८
३३ पोखरा उप महानगरपालिका २७ र २९ २७ र २९ २५ सल्यान ५ र ९
३४ पोखरा उप महानगरपालिका लुम्ले ४-६
३५ लेखनाथ नगरपालिका ३, ४, ५ ४ र ५ २६ लुम्ले १-३,७-९
३६ लेखनाथ नगरपालिका २, ६, ७ ६, ७ र ८ २७ दाङसिङ १-६
३७ माझठाना १, ४-९ १, ४-९ २८ १० दाङसिङ ७-९
३८ कालिका १-५ १-५ ११ घान्द्रुक १-५ १०
३९ लेखनाथ नगरपालिका २९ १२ घान्द्रुक ६-९ ११
४० लेखनाथ नगरपालिका ८, १२ ८, १२ ३०
४१ लेखनाथ नगरपालिका ९, १०, ११ ९, १०, ११ ३१ माछापुच्छ्रे गाउँ पालिका
४२ लेखनाथ नगरपालिका १३, १४, १५ २ र ३ ३२ सि.नं. साविकका न पा वडा गाविस साविक वडा नं. प्रस्तावित वडा अब कायम हुने वडा
४३ लेखनाथ नगरपालिका १६, १७, १८ १ र १२ ३३ माछापुच्छ्रे सबै
४४ ३४ सार्दिखोला सबै
४५ ३५ घाचोक सबै
लाहाचोक सबै
रिभान सबै
धिताल सबै
धम्पुस सबै
ल्वाङघलेल १-५
ल्वाङघलेल ६-९
गाउँपालिका र महानगरपालिका वडा वडाअध्यक्ष र सदस्य जम्मा गाऊँ/नगर सभाबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख जम्मा
रुपा ३५ ३९
माछापुच्छ्रे ४५ ४९
अन्नपूर्ण ११ ५५ ५९
मादी १२ ६० ६४
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ३३ १६५ १७०
जम्मा ३६० ११ १० ३८१

LEAVE A REPLY