g]kfn 6]lneLhgsf] #@ cf}+ jflif{spT;jsf] pknIodf cfof]hLt sfo{qmdnfO{ ;Djf]wg ub}{ k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn k|r08 . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

काठमाडौं, जेठ १० l प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय चुनाव कुन पार्टी हा¥यो वा जित्यो भन्ने विषय आफ्ना गौण भएको बताउनुभएको छ । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै दाहालले संविधान कार्यान्वनयका लागि चुनाव हुनु नै ठूलो विषय भएको बताउनुभएको हो ।

आफ्नो पक्षमा परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोचेको भए संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव नै नहुने अवस्था रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘दश महिनाको छोटो अवधिमा देशको अवस्था बद्लिएको छ । पहिलो चरणको चुनाव भएको छ, दोस्रो चरणको हुँदै छ,’ देश बासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘दोस्रो चरणको चुनाव पनि पहिलो जस्तो उत्सवको रुपमा सफल हुनेछ । यो चुनाव रोक्न प्रयास भएको थियो । जसले संविधान कार्यान्वयनलाई असफल बन्ने थियो । तर, चुनावसँगै लोकतन्त्र संविधानका अक्षरसँगै गाउँमा पुगेको छ । कसले जित्यो कसले हा¥यो मेरा लागि ठूलो विषय होइन ।’ @Ujyaaloonline

LEAVE A REPLY